WBSO aanvraag

Wie kan een WBSO aanvraag doen en wat levert het op?

Iedere onderneming die nieuwe producten, processen of software ontwikkelt kan een WBSO aanvraag doen. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen S&O-inhoudingsplichtigen (ofwel ondernemingen met werknemers in loondienst) en S&O-belastingplichtigen (ofwel IB-ondernemers).

S&O-inhoudingsplichtigen

 • Voor ondernemingen die werknemers in loondienst hebben bedraagt de WBSO subsidie 32% van de (loon)kosten die verband houden met de S&O-activiteiten.
 • Voor startende ondernemingen geldt een subsidiepercentage van 40% van de loonkosten.
 • Voor het bepalen van de loonkosten geldt voor nieuwe aanvragers een forfaitair uurtarief van € 29 per uur.
 • Na twee jaar wordt het uurtarief vastgesteld op het gemiddelde uurloon van de S&O-medewerkers van twee jaar geleden. Het S&O-uurloon wordt dan berekend op basis van de burgerservicenummers (BSN’s) van de S&O-medewerkers uit het betreffende referentiejaar. Deze BSN’s moeten via internet worden doorgegeven aan RVO.nl waarna het gemiddelde S&O-uurloon wordt berekend.
 • De WBSO subsidie wordt verkregen via een vermindering van de afdracht loonbelasting.
 • Zodra de WBSO subsidie via een S&O-verklaring is toegekend kan de S&O-afdrachtvermindering evenredig worden toegepast bij de aangifte loonheffingen vanaf de aangifte over de kalendermaand waarin de S&O-verklaring is afgegeven.
 • De S&O-afdrachtvermindering bedraagt ten hoogste het nog niet toegepaste bedrag aan S&O-afdrachtvermindering gedeeld door het aantal nog resterende aangiftetijdvakken binnen de periode waarover de S&O verklaring is afgegeven. De WBSO subsidie kan dus direct na toekenning evenredig over de in de aanvraagperiode resterende aangiftetijdvakken worden geïncasseerd.

Voorbeeld:

U drijft een startende onderneming en dient in november 2015 een WBSO-aanvraag in voor 2.000 S&O-uren voor de eerste helft van 2016. Uw WBSO aanvraag wordt toegekend en u ontvangt in februari 2016 een S&O-verklaring met een S&O-loon van € 58.000 (= 2.000 x € 29) en een maximale S&O-afdrachtvermindering van € 29.000 (= 58.000 x 50%). In vervolg hierop mag u bij de aangifte loonheffingen over de maanden februari tot en met juni 2016 telkens maximaal een bedrag aan € 5.800 (= 29.000 : 5 maanden) in mindering brengen op de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen.

S&O-belastingplichtigen

 • Voor IB-ondernemers ofwel zelfstandigen geldt dat succesvol gebruik kan worden gemaakt van de toegekende S&O-verklaring wanneer er in een kalenderjaar meer dan 500 uren worden besteed aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O-werk).
 • Op dat moment kunnen IB-ondernemers die een S&O-verklaring hebben ontvangen over het betreffende kalenderjaar een extra aftrek toepassen op de fiscale winst van € 12.775 (2019). Dit is de zogenaamde aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.
 • Voor startende IB-ondernemers bedraagt de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk € 19.166 (2019).

Wanneer WBSO aanvragen?

S&O-inhoudingsplichtigen
 • De WBSO subsidie moet vooraf worden aangevraagd. Hierbij geldt dat er minimaal één kalendermaand moet zitten tussen het moment van de WBSO aanvraag en de start van de subsidiabele periode. Wanneer een WBSO aanvraag bijvoorbeeld op 25 mei 2019 wordt ingediend, start de subsidiabele periode vanaf 1 juli 2019. De kalendermaand juni 2019 is in dat geval de tussenliggende kalendermaand.
 • De periode waarover subsidie wordt aangevraagd bedraagt minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden
 • De subsidiabele periode moet altijd binnen één kalenderjaar vallen. Zo kunt u bijvoorbeeld geen WBSO aanvragen voor de periode van november tot en met maart van het volgende jaar. Wanneer S&O-activiteiten over een kalenderjaar heenlopen, dan moet u voor het nieuwe kalenderjaar een nieuwe WBSO aanvraag indienen. Dit kan tot uiterlijk 30 november van het voorgaande kalenderjaar.
 • Er kan maximaal drie keer per kalenderjaar een WBSO aanvraag worden ingediend
 • Binnen een kalenderjaar kan er uiterlijk tot 31 augustus een WBSO aanvraag worden ingediend voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december van dat jaar (= de laatste 3 maanden van dat jaar).
 • Een aanvraag voor de periode vanaf januari 2020 kan tot uiterlijk 30 november 2019 worden ingediend.
 • WBSO-aanvragen kunnen ook worden ingediend voor projecten die al gestart zijn. Bij deze projecten kunnen alleen de S&O-uren worden meegenomen die vallen in de subsidiabele periode.
 • Let op: er kunnen niet meerdere WBSO aanvragen worden ingediend voor dezelfde periode. Wanneer u bijvoorbeeld een aanvraag indient voor een heel kalenderjaar, dan kunt u geen aanvullende aanvraag doen voor de tweede helft van dat kalenderjaar.

S&O-belastingplichtigen

 • Voor S&O-belastingplichtigen ofwel zelfstandigen geldt ook dat de WBSO subsidie op voorhand moet worden aangevraagd.
 • De subsidiabele periode loopt vanaf de dag van indienen van de aanvraag tot het einde van een kalenderjaar
 • tot 30 september van elk kalenderjaar kan er een onbeperkt aantal S&O-aanvragen worden ingediend, waarbij de aanvraagperioden elkaar mogen overlappen
 • wanneer de S&O-activiteiten over het jaar heenlopen, dan moet u hiervoor jaarlijks een nieuwe WBSO aanvraag indienen.

Waarvoor WBSO aanvragen?

De WBSO subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende projecten/activiteiten:

Toelichting

Bij de ontwikkelingsprojecten moet het gaan om systematisch georganiseerde activiteiten, die zijn gericht op het tot stand brengen van voor de aanvrager technisch nieuwe fysieke producten, technisch nieuwe fysieke productieprocessen, technisch nieuwe programmatuur of technisch nieuwe onderdelen hiervan.

Uit de wetsgeschiedenis van de WVA en haar voorganger (de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) blijkt dat onder fysiek ‘lichamelijk’ of ’tastbaar’ moet worden verstaan.

Onder programmatuur wordt in de bovenstaande definitie verstaan: het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en van de verwerkingsprocessen bepaalt voor zover dat deelsysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal.

Niet iedere ontwikkeling is S&O. Routinematige ontwikkeling is bijvoorbeeld geen S&O. De maatstaf vormt het eigen technische kunnen en de eigen technische kennis van de aanvrager. Technisch nieuw betekent veelal dat er sprake is van een onderzoekscomponent in het project en/of de aanwezigheid van technische onzekerheid omtrent het bereiken van het resultaat.

Het karakter van ontwikkelingswerk heeft te maken met ‘zoeken’ en ‘bewijzen’.

‘Zoeken’ is het vanuit een bekend technisch probleem trachten een voor de aanvrager technisch nieuwe oplossing te vinden.

‘Bewijzen’ is het aantonen of een oplossing van het technisch probleem realiseerbaar is.

Met andere woorden, men heeft een idee van de oplossing, maar weet niet of die ook technisch realiseerbaar en werkbaar is.

Het doel is om het werkingsprincipe van de oplossing aan te tonen.

Het maken van een prototype zonder gebruikerswaarde kan daar een onderdeel van zijn.

Hoe WBSO aanvragen?

De WBSO subsidie kan worden aangevraagd via RVO.nl.

Voor het indienen van uw aanvraag heeft u een eHerkenningsmiddel nodig van niveau 2+

Wilt u ondersteuning bij het aanvragen van WBSO subsidie, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Interesse in onze ondersteuning?