Innovatiebox

Wanneer u een positieve WBSO-beschikking heeft ontvangen, heeft u ook toegang tot de Innovatiebox.

De innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. Winsten die in deze box vallen, worden belast tegen een tarief van 7% in plaats van 16,5% of 25%. Dit betekent een winstvrijstelling van maximaal 80%. De innovatiebox is van toepassing op winsten die worden verkregen uit octrooien of uit WBSO-projecten. De innovatiebox kan worden benut door in Nederland gevestigde rechtspersonen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting en die een immaterieel activum in de vorm van een octrooi- of S&O-activum hebben voortgebracht.

Immaterieel activum
Een immaterieel activum is een niet tastbaar, zelfstandig te identificeren en te separeren bedrijfsmiddel (bijvoorbeeld in de vorm van kennis, ontwerpen, modellen, etc.) dat in de toekomst naar verwachting economische voordelen zal genereren voor de onderneming die over dit middel kan beschikken.

Octrooi-activum
Een octrooi-activum is een door een onderneming voortgebracht immaterieel activum waarvoor aan de onderneming een octooi is verleend.

S&O-activum
Een S&O-activum is een door een onderneming voortgebracht immaterieel activum waarvoor aan de onderneming een S&O-verklaring is afgegeven in het kader van de WBSO-regeling.

Toepassing Innovatiebox
Voor de toepassing van de innovatiebox is het gebruikelijk om vooroverleg te voeren met de Belastingdienst. Op deze manier kan op voorhand duidelijkheid worden verkregen over de toerekening van winst aan de innovatiebox.

Wanneer een ondernemer ervoor kiest om eenzijdig de innovatiebox in de aangifte vennootschapsbelasting toe te passen kunnen hierover lastige discussies met de Belastingdienst ontstaan.

De uitkomst van het vooroverleg met de Belastingdienst is veelal een vaststellingovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de winsttoerekening aan de innovatiebox.

Forfaitaire Innovatiebox
Naast het overlegtraject met de Belastingdienst is het vanaf 2013 mogelijk om te kiezen voor de toepassing van de forfaitaire Innovatiebox.

Hierbij kan een vast bedrag van 25% van de totale winst in de innovatiebox worden geplaatst tot een maximum van 25.000. Dit bedrag wordt belast tegen een effectief tarief van 7% in plaats van het tarief van 16,5% of 25%.

Voorwaarde is dat er een immaterieel activum is voortgebracht dat is voortgevloeid uit S&O-werk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven.

Het forfait mag worden toegepast in het jaar waarin het immateriƫle activum wordt voortgebracht en in de 2 volgende jaren.

Klaren Subsidieadvies adviseert u bij de toepassing van de innovatiebox. Neem contact op om direct inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de innovatiebox voor uw bedrijf.

Interesse in onze ondersteuning?